วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ข้าวต้มผัด

สารบัญ
เรื่อง หน้าที่
คำนำ ก
สารบัญ ข
ชื่อโครงงาน 1
สาระสำคัญ 2
ความสำคัญ 3
วิธีดำเนินงาน 4
การอภิปราย 9
ประเมินผลงาน 10
อ้างอิง 11
สรุปและเสนอแนะ 12

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ข้าวต้มผัด

สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุปโครงงานเรื่องการทำข้าวต้มผัด เรารู้ถึงวิธีการทำข้าวต้มผัด
ประโยชน์ของข้าวต้มผัด และการดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย
และเสร็จสมบูรณ์ อาจจะมีอุปสรรค์บ้างเล็กน้อยในการดำเนินงานของ
การทำงานเป็นกลุ่ม แต่ผลงานที่ทำก็ออกมาดีและอุปสรรค์ที่พบเจอคือ
- ไม่มีความเตรียมพร้อมในการทำงาน
-ทำยังไม่เป็น
-ทำงานไม่เสร็จในเวลาที่กำหนดเอาไว้
-ทะเลาะกันในกลุ่มบางครั้ง

ข้าวต้มผัด

เอกสารอ้างอิง
โครงงานเรื่องนี้ได้ศึกษาค้นคว้ามาจากคุณแม่ของนางสาวพิมพ์นภา ชัยพันธ์
ชื่อผู้สอนการทำข้าวต้มผัด นางนวล ชัยพันธ์

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ข้าวต้มผัด

การอภิปรายเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงงาน
จุดประสงค์
อภิปรายเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคนงานได้
กิจกรรมที่นักเรียนต้องทำ
1.ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำโครงงานของนักเรียนมีดังนี้
1.ได้ความสามัคคีในการทำข้าวต้มผัด
2.ได้รู้วิธีการทำข้าวต้มผัด
3.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4.ได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม
5.ได้ความรักใคร่กันในหมู่คณะ
2.การปฏิบัติงานที่ไม่มีปัญหาดังนี้
1.สมาชิกภายในกลุ่มร่วมมือกันดี
2.อุปกรณ์ครบไม่ขาดเหลือ
3.งานที่ทำออกมาได้ดีและเสร็จสมบูรณ์
3.ข้อผิดพลาดในการทำโครงงาน
1.ข้อผิดพลาดในการทำโครงงานเรื่องข้าวต้มผัดไม่มีข้อผิดพลาด

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ประโยชน์
1. สามารถใช้ในงานบุญต่างๆ ได้
2. สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยเอาไว้
3. สามรถนำไปประกอบอาชีพได้
4. เป็นของฝากได้
5. นำไปใช้ในชีวิตรประจำวันได้
6. สามารถให้รุ่นหลังๆ ศึกษาต่อได้
อุปกรณ์
1. ใบตอง
2. น้ำตาล
3. กะทิ
4. ข้าวเหนียว
5. ถั่ว
6. หม้อ
7. ทัพพี
8. เตา
9. น้ำเปล่า
10.มะพร้าว
11.กล้วย
12.เกลือ
13.กระชอน
14.ถาด
15.มีด
สาระสำคัญ
การขียนรายงานความสำเร็จของโครงงานเพื่อใหทราบระยะเวลาในการทำ เพื่อให้ทราบระยะเวลาในการทำโครงงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆที่เกิดขึ้นจะได้ปรับปรุงและพัฒนาในการทำโครงงาน